Aktualności
NOWY PROJEKT ZSCKR w Janowie kuźnią specjalistów
Projekt ZSCKR w Janowie kuźnią specjalistów

Działając na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2014 poz.1146 z późń. zm.) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o przystąpieniu do realizacji projektu pt. „ZSCKR w Janowie kuźnią specjalistów”.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.08.2021 r. do 30.06.2023 r. Przyczyną uzasadniającą udział Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w projekcie jest zaplanowane podniesienie jakości nauczania oferowanego przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, poprzez podniesienie kompetencji lub kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli.

Podmiotami uczestniczącymi w realizacji projektu są Open Education Group Sp z o.o. (Lider), Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie (Realizator) oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Partner).

Projekt „ZSCKR w Janowie kuźnią specjalistów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje.

Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Poddziałanie: 3.3.1: Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Priorytet: 10.4 Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji lub kwalifikacji wśród minimum 98 uczniów (67M, 31K) i 4 nauczycieli (2M, 2K) ZSCKR w Janowie poprzez udział w zajęciach/kursach/szkoleniach zaplanowanych w ramach projektu, nabycie doświadczenia zawodowego przez 10 uczniów, którzy odbędą staże zawodowe u lokalnych przedsiębiorców oraz podniesienie jakości oferowanego przez ZSCKR wsparcia poprzez doposażenie szkolnych pracowni w okresie do końce VI 2023.