Technik rybactwa śródlądowego

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rybactwa śródlądowego zajmuje się organizowaniem i nadzorowaniem prac związanych z hodowlą i produkcją  ryb słodkowodnych w stawach,  jeziorach  i rzekach. Jest przygotowany do prowadzenia dokumentacji związanej z produkcją i obrotem towarowym ryb jak również prowadzenia dokumentacji hodowlanej. Posiada umiejętności i potrafi ustalić i ocenić stan zarybienia konkretnych stawów produkcyjnych i hodowlanych. Jest przygotowany do nadzorowania pielęgnacji i nawożenia stawów hodowlanych, potrafi zaplanować prace melioracyjne. Potrafi na podstawie pobranych próbek wody przeprowadzić proste badania i analizy zdrowotności i czystości wód. Posiada umiejętności kierowania pracami przy rozrodzie ryb w warunkach naturalnych i hodowlanych, potrafi wybrać właściwe pasze oraz opracować normy żywienia dla poszczególnych grup ryb. Absolwent może także planować obsadę ryb w warunkach hodowlanych i produkcyjnych, może organizować, nadzorować przeprowadzania odłowów różnych gatunków ryb. W czasie nauki uczeń może uzyskać bezpłatne przygotowanie do nabycia uprawnień w zakresie prawo jazdy kat. T.