Technik Hodowca Koni

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hodowca koni będzie przygotowany wszechstronnie do organizowania procesów produkcyjnych w gospodarstwie rolniczym. Potrafi ocenić warunki jakie muszą być spełnione do prowadzenia hodowli i użytkowania koni. Potrafi również zaprojektować urządzenia oraz opracować program do pracy,  szczególnie z młodymi końmi. Ponadto jest przygotowany na prowadzenie dokumentacji hodowlanej jak również dokumentacji związanej z produkcją,  szczególnie ze Związkiem Hodowców Koni oraz Polskim Związkiem Jeździeckim.  Jest przygotowany do planowania i prowadzenia rozrodu koni. Dokona właściwego doboru koni uwzględniając walory rasowe do prowadzenia poszczególnych konkurencji sportowych  oraz innych form użytkowania koni.  Pozostałe przedmioty zawodowe jak produkcja roślinna, mechanizacja rolnictwa, ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych, zajęcia praktyczne pozwalają na szerokie przygotowanie absolwenta do prowadzenia gospodarstwa rolniczego. W czasie nauki uczeń może uzyskać bezpłatne przygotowanie do nabycia uprawnień w zakresie prawo jazdy kat. T.