Pszczelarz

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pszczelarz będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie:

  • prowadzenia pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi,
  • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  • określa przyrodnicze i gospodarcze znaczenie chowu i hodowli pszczół,
  • oceniania warunków przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych produkcji rolniczej,
    ze szczególnym uwzględnieniem pszczelarstwa,
  • wyposażenia pasieki oraz obsługi podstawowych maszyny i urządzenia stosowanych w produkcji pszczelarskiej,
  • pozyskiwania, konserwowania, przechowywania i sprzedaży produktów pszczelich zgodnie z obowiązującymi normami,
  • planowania i wykonania zabiegów składających się na wychów matek pszczelich oraz rozpoznawania i zwalczania choroby pszczół,
  • planowania i wykonywania zabiegi składające się na technologię produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pszczelarz może podejmować pracę w firmach specjalizujących się w produkcji i przetwarzaniu miodu oraz innych produktów pszczelich a także może prowadzić działalność gospodarczą (pasiekę lub indywidualne gospodarstwo rolne).

W czasie nauki uczeń może uzyskać bezpłatne przygotowanie do nabycia uprawnień w zakresie prawo jazdy kat. T.