Charakterystyka zawodów rolniczych

       Szkolnictwo rolnicze charakteryzuje się różnorodnością. Reformy kształcenia zawodowego w tym rolniczego polega na dostosowywaniu kierunków, programów i warunków nauczania do zmieniającego się rolnictwa, pod kątem rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

            Efektywna szkoła rolnicza  powinna wyposażyć absolwentów w wiedzę i umiejętności zawodowe w zakresie zarówno technologii, jak i organizacji produkcji, a w szczególności w zakresie:

  • nowych technologii produkcji rolniczej i organizacji gospodarstwa,
  • gospodarki i gry rynkowej w kraju i za granicą,
  • wiedzy prawnej – organizowanie grup producenckich, zawierania umów z pośrednikami,
  • zasad Wspólnej Polityki Rolnej,
  • umiejętności w sporządzaniu biznesplanów pozwalających na korzystanie z funduszy unijnych szczególnie w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),
  • uzupełniania kwalifikacji na rzecz wykonywania dodatkowych zawodów potrzebnych na wsi, umożliwiających uzyskiwanie dodatkowych dochodów.

            Już powyższe krótkie zestawienie wskazuje, że szkoły rolnicze w swej istocie, różnią się od innych szkół zawodowych, a w ślad za tym są one dostosowywane do wymagań tego działu gospodarki. W kształceniu rolniczym ważną rolę ma kształcenie praktyczne i warunki w jakich jest ono realizowane.

            Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (minister właściwy do spraw rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych) jest ministrem właściwym lub współwłaściwym dla 27 zawodów, w tym 15 zawodów nauczanych na poziomie technikum i 12 zawodów nauczanych w branżowej szkole I stopnia (była zasadnicza szkoła zawodowa), obejmujących zagadnienia m.in. z zakresu: produkcji rolniczej, ogrodnictwa, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, przetwórstwa rolno-spożywczego, usług gastronomicznych, energetyki odnawialnej, turystyki wiejskiej.

Dodatkową atrakcją kształcenia praktycznego w powyższych zawodach jest możliwość wyjazdów uczniów na praktyki i staże zagraniczne: do zagranicznych szkół partnerskich, indywidualnych gospodarstw rolnych, zakładów przetwórczych, ośrodków hotelarsko-gastronomiczno-turystycznych.