Technik pszczelarz

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pszczelarz będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie:

  • doboru kierunków produkcji pszczelarskiej oraz właściwego organizowania i prowadzenia pasieki,
  • wyposażenia pasieki oraz obsługi podstawowych maszyn i urządzeń stosowanych
    w produkcji pszczelarskiej,
  • pozyskiwania, konserwacji i przechowywania produktów pszczelich,
  • przygotowywania produktów pszczelich do sprzedaży zgodnie z obowiązującymi normami oraz prowadzenia ich sprzedaż,
  • planowania, organizowania i wykonywania zabiegów składających się na wychów matek pszczelich oraz rozpoznawania i zwalczania choroby pszczół,
  • planowania, organizowania i wykonywania zabiegów składających się na technologię produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  • prowadzenia uproszczonej rachunkowości w działalności gospodarczej.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik pszczelarz może podejmować pracę w firmach specjalizujących się w produkcji i przetwarzaniu miodu oraz innych produktów pszczelich a także może prowadzić działalność gospodarczą (pasiekę lub indywidualne gospodarstwo rolne).

W czasie nauki uczeń może uzyskać bezpłatne przygotowanie do nabycia uprawnień w zakresie prawo jazdy kat. T.