Technik inżynierii środowiska i melioracji

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • organizowania i prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i eksploatacją obiektów

gospodarki wodnej,

  • organizowania i prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i utrzymaniem dróg

dojazdowych do gruntów rolnych,

  • organizowania i prowadzenia robót regulacyjnych na małych ciekach wodnych,
  • organizowania i wykonywania robót melioracyjnych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji może  organizować i prowadzić roboty związane z budową obiektów gospodarki wodnej oraz uczestniczyć w przygotowaniu harmonogramów robót wodno-inżynierskich; kierować bezpośrednio pracami związanymi z utrzymaniem obiektów gospodarki wodnej poprzez nadzór nad ich eksploatacją, konserwacją i modernizacją; zajmować się także organizować i prowadzić roboty związane z budową obiektów gospodarki odpadami; organizuje i prowadzi roboty związane z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Technik inżynierii środowiska i melioracji jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z odwadnianiem i nawadnianiem użytków rolnych. Organizuje także wszelkie roboty związane z wykonaniem stawów rybnych.