Technik rolnik

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie:

  • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;
  • organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • prowadzenia produkcję roślinną i zwierzęcą oraz organizacji, nadzorowania i wykonywania prace związanych z nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych;
  • organizacji i nadzorowania prac związanych z chowem, pielęgnacją i żywieniem zwierząt gospodarskich;
  • obsługi instalacji silników i urządzeń elektrycznych używanych w rolnictwie;
  • obsługi i właściwej eksploatuje maszyn i urządzeń rolniczych.;
  • prowadzenia dokumentacji dotyczącej produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • sporządzania kalkulacje ponoszonych kosztów w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

W czasie nauki uczeń może uzyskać bezpłatne przygotowanie do nabycia uprawnień w zakresie prawo jazdy kat. T.