Aktualności
Dzień Edukacji Narodowej w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej
Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączony ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych odbył się 14 października 2020 roku.

Dzień Edukacji Narodowej w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej.

Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączony ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych odbył się 14 października 2020 roku. Pan dyrektor Radosław Klekot powitał serdeczne przybyłych gości, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów. Następnie, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, pan dyrektor złożył życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, dziękując za cierpliwość, serce i wytrwałą pracę. Szczególne słowa i życzenia skierował również do młodzieży i uczniów klas pierwszych, aby z zaangażowaniem zdobywali wiedzę i rozwijali swoje zainteresowania w naszej szkole.

Po ślubowaniu, dzięki któremu uczniowie klas pierwszych stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej, wystąpił przedstawiciel uczniów klas pierwszych Mateusz Jastrzębski – uczeń klasy pierwszej technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, który w imieniu swoich kolegów podziękował wszystkim za okazane wsparcie i obiecał godnie reprezentować szkołę i dbać o jej dobre imię.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego głos zabrała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Dominika Soldat – uczennica klasy drugiej technikum w zawodzie technik weterynarii, która powitała pierwszoklasistów w gronie społeczności szkolnej i przekazała serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły. Jako wyraz swojej wdzięczności uczniowie wręczyli kwiaty.

Pan dyrektor Radosław Klekot gratulując i życząc dalszych sukcesów zawodowych wręczył akt nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego panu Mateuszowi Liniewiczowi.

W dalszej kolejności pan dyrektor odczytał nazwiska nauczycieli, którzy otrzymali Nagrodę Dyrektora za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej.

Głos zabrała również pani wicedyrektor Beata Kalwarczyk – Warpas, która poinformowała, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nagrodził również dyrektora szkoły pana Radosława Klekota za wyróżniającą pracę na rzecz szkoły.

Pan dyrektor Radosław Klekot w imieniu dyrekcji, nauczycieli, rodziców oraz uczniów złożył serdeczne podziękowania za czteroletnią pracę na rzecz szkoły dotychczasowej przewodniczącej Rady Rodziców pani Paulinie Bogusz.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny przygotowany przez Zespół wokalno – instrumentalny „Takt” pod kierunkiem Pana Sławomira Bartniczuka.

Na zakończenie Wiktoria Masalska - uczennica klasy IV technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych przedstawiła sprawozdanie z dwutygodniowego wyjazdu młodzieży na staż zawodowy do Grecji. We wrześniu z możliwości wyjazdu skorzystało łącznie 60 uczniów. Wyjazd odbył się w ramach realizowanego przez szkołę projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus + sektor kształcenie i szkolenia zawodowego. Projekt nosi tytuł „Wzrost kompetencji zawodowych szansą na efektywne prowadzenie działalności gospodarczej”.

W ramach podsumowania całego projektu uczennica zapoznała obecnych na spotkaniu z głównymi założeniami projektu i omówiła poszczególne etapy jego realizacji (postępowanie rekrutacyjne, przygotowanie językowo – kulturowo – pedagogiczne, spotkania z uczestnikami projektu i ich rodzicami, organizacja wyjazdu młodzieży do Grecji). Zaprezentowała również rezultaty projektu i podkreśliła, że wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie otrzymali dokument Europass Mobilność honorowany przez pracodawców we wszystkich krajach Unii Europejskiej.