Aktualności
230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja (1791 – 2021)
230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja (1791 – 2021)

Święto Konstytucji 3 Maja

polskie święto państwowe, obchodzone corocznie 3 maja z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim  Święto jest ustawowym dniem wolnym od pracy. W tym roku obchodzimy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  Obchody tego święta zabronione były przez wszystkich trzech zaborców. Święto Konstytucji 3 maja zostało ponownie uznane za święto narodowe w 1919 roku. Później od 1946 ponownie zakazano świętowania, by ostatecznie w 1990 roku przywrócić je jako święto narodowe.

Święto narodowe

święto państwowe, święto narodowe – to okres związany z historią państwa, jego tradycjami i kulturą. W czasie obchodów świąt państwowych często organizowane są wiece, spotkania z politykami, parady, uroczyste przemarsze służb mundurowych, apele i występy. Tego dnia może kursować bezpłatna komunikacja miejska, a sklepy i instytucje mogą być wtedy nieczynne. Często są to dni wolne od pracy i nauki.

Pojęcie konstytucja

Konstytucja, czyli ustawa zasadnicza to zbiór najważniejszych praw obowiązujących w państwie. Konstytucja określa podstawy funkcjonowania państwa, wyznacza uprawnienia organów władzy, zawiera wykaz praw i obowiązków obywateli.
Konstytucję nazywamy ustawą zasadniczą, ponieważ jest to podstawowy akt prawny najwyższego rzędu. Reguluje ustrój polityczny i gospodarczy państwa, ustala uprawnienia organów państwowych i sposób ich powoływania. Określa prawa obywatela oraz wylicza mu obowiązki. Nadrzędna w stosunku do pozostałych aktów normatywnych.

Jakie postanowienia zawarte były w Dokumencie Konstytucji?

Konstytucja 3 Maja stała się dokumentem, mającym szczególne znaczenie dla Polaków. Miała ona zapobiec nieuchronnemu upadkowi Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Nad dokumentem pracowali między innymi: Stanisław Małachowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Stanisław August Poniatowski oraz Scipione Piattoli. Była ona pierwszą konstytucją w Europie a drugą na świecie.

Konstytucja oficjalnie nosiła nazwę „Ustawa Rządowa” i składała się z 11 artykułów, a jej integralną częścią były przyjęte wcześniej prawa o miastach i sejmikach. W pierwszych artykułach precyzowano system społeczny, jaki miał obowiązywać w kraju, tzn. opisano poszczególne stany. Na tym polu wydawała się ona dużo mniej postępowa niż konstytucja Stanów Zjednoczonych oraz nieco późniejsza konstytucja rewolucyjnej Francji (3 września 1791 r.). Rzeczpospolita miała pozostać państwem stanowym, a zatem nie wprowadzono podstawowego postulatu oświecenia, że ludzie są z urodzenia sobie równi.

Kolejne rozdziały precyzowały ustrój polityczny, który opierał się na monteskiuszowskim trójpodziale władzy na: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.