Konkursy i Warsztaty
II Konkurs fotograficzny "Kwitnąca jabłoń"
II Konkurs fotograficzny "Kwitnąca jabłoń"

REGULAMIN II KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

pt. „Kwitnąca Jabłoń” 2021 

I. ORGANIZATORZY  

Organizatorem II Konkursu fotograficznego pt. „Kwitnąca Jabłoń” jest Gminny Ośrodek Kultury  w Samborcu. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Wójt Gminy Samborzec oraz Starosta  Powiatu Sandomierskiego. 

II. CELE KONKURSU  

Konkurs ma na celu:  

1. promowanie lokalnych walorów przyrodniczych, pogłębienie więzi z regionem, promocję gminy  Samborzec i powiatu sandomierskiego; 

2. popularyzację fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej oraz aktywnej  i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu; 

3. umożliwienie mieszkańcom powiatu sandomierskiego zaprezentowania własnych dokonań  twórczych.  

III. PRZEDMIOT KONKURSU  

Przedmiotem konkursu są fotografie wykonane na terenie powiatu sandomierskiego wpisujące się  w temat konkursu „Kwitnąca Jabłoń”. Fotografia zgłoszona do konkursu ma być artystyczną  wypowiedzią uczestnika na temat konkursu.  

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców powiatu sandomierskiego, głównie do młodzieży  i dorosłych.  

2.Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie drogą elektroniczną – na adres kultura.samborzec@wp.pl wiadomości:  

a) o temacie e-maila: Kwitnąca Jabłoń – imię i nazwisko uczestnika konkursu,  b) o treści e-maila:  

imię i nazwisko autora fotografii,  

przedział wiekowy (poniżej/powyżej 18. roku życia),  

numer telefonu kontaktowego  

tytuł fotografii i miejsce jej wykonania (miejscowość). 

c) z jedną fotografią (w formacie JPG, dłuższy bok zdjęcia powinien mieć minimum 2400 pixeli,  minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi, zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB)  w załączniku. 

3. Konkurs skierowany jest do fotografów amatorów. 

4. Fotografie powinny zostać wykonane samodzielnie i indywidualnie, muszą być pracami autorskimi.  5. Praca nadesłana na konkurs nie może być wcześniej publikowana i przedstawiana na innych  konkursach.  

6. Dopuszcza się podstawową obróbkę graficzną, nie zezwala się na stosowanie fotomontaży  polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.  7. Fotografie nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm  obyczajowych. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się możliwy do zidentyfikowania wizerunek  osoby, uczestnik, przesyłając fotografię, zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia  osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację  i rozpowszechnianie jej wizerunku.  

8. Po ogłoszeniu wyników prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminnego Ośrodka  Kultury w Samborcu – kulturasamborzec.pl, na profilu GOK na Facebooku oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Sandomierzu. Uczestnicy wyrażają zgodę na ewentualną publikację reprodukcji ich  prac także w prasie lokalnej i innych publikacjach.  

9. Zgłoszenie fotografii na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na udostępnianie i przetwarzanie  danych osobowych na potrzebę II Konkursu fotograficznego pt. „Kwitnąca Jabłoń”. 10. Zgłoszenie fotografii na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgodny na nieodpłatne  przeniesienie praw majątkowych do zdjęcia. Autor oświadcza, iż wyraża zgodę na nieodpłatne  przeniesienie na Organizatora II Konkursu fotograficznego pt. „Kwitnąca Jabłoń” – Gminny Ośrodek  Kultury w Samborcu całości praw majątkowych do fotografii w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego  1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231). Oznacza to, iż wyraża  zgodę na dowolne wykorzystywanie pracy w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji,  w szczególności publikację zdjęć pracy w dowolnych mediach. Przy czym Organizator deklaruje  poszanowanie praw autorskich osobistych i zamieszczanie informacji o autorstwie danej pracy.  

VII. TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH  

1. Konkurs zostaje ogłoszony w dniu 23 kwietnia 2021 r.  

2. Prace konkursowe należy składać w terminie do dnia 17 maja 2021 r. Prace konkursowe  niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub nadesłane po upływie  terminu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.  

VIII. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD  

1. Wyboru laureatów konkursu dokonuje zewnętrzna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora  Gminnego Ośrodka Kultury w Samborcu.  

2. Komisja oceni zgodność prac z tematyką i celami konkursu, oryginalne ujęcie tematu, kreatywność,  estetykę, efekt wizualny i techniczną poprawność wykonania.  

3. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej  odwołanie.  

4. Komisja Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe dla zwycięzców, którzy zajmą trzy pierwsze  miejsca. Przewidziane są również wyróżnienia oraz dyplomy za udział dla wszystkich uczestników  konkursu. Wyniki ukażą się w terminie do 7 dni od zakończenia przyjmowania prac konkursowych. 

IX. DODATKOWE INFORMACJE:  

1. Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Samborcu, tel.  158314443 wew. 43, e-mail: kultura.samborzec@wp.pl  

2. Regulamin konkursu oraz jego wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie  internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Samborcu oraz na Facebooku – profilu GOK w Samborcu.  3. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o możliwości odbioru nagród i dyplomów w terminie  późniejszym.  

3. Organizator nie biorze prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo  natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu. Autor  fotografii przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z nadesłaną fotografią, które osoby  trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorowi konkursu.  

4. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.  

X. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE. L 2016, nr 119), zwanego dalej RODO, informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury  w Samborcu, Samborzec 43 27-650 Samborzec. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania  danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail:  iod@kulturasamborzec.pl lub pocztą tradycyjną na adres administratora.  

3. Pani/Pana oraz Państwa dzieci dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b  w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia II Konkursu fotograficznego pt. „Kwitnąca  Jabłoń”.  

4. Dane osobowe będą przekazywane i udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich  uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, które będą przetwarzały  dane osobowe w imieniu administratora danych na podstawie zawartej umowy. 

5. Zgłoszenie fotografii jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie fotografii z podaniem  danych osobowych uczestnika na stronie internetowej i na fanpage’u organizatora oraz w prasie  lokalnej i innych publikacjach.  

6. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami archiwalnymi i jednolitym rzeczowym  wykazem akt organizatora, nie dłużej niż 5 lat.  

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: dostępu do  danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia  danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – jeśli do  przetwarzania doszło na podstawie zgody.  

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy  obowiązującego prawa.  

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

10. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym przystąpienia i uczestnictwa  w konkursie.

Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie: https://gcksir.samborzec.pl/asp/ii-konkurs-fotograficzny-pt-kwitnaca-jablon-regulamin,43,artykul,1,2529